• Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 03.05. 2021 sú pravidlá pre školy, ktoré sú v červenom okrese nasledovné:

  1.     prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ. Pravidlá vstupu do školy sú znázornené na stránke školy, v infografike, pod textom.

  2.     Vyučovanie  bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. V 5., 6., 7. ročníku bude ešte do rozvrhu od 3.5. do 7.5. 2021 zaradená jedna adaptačná hodina so špeciálnym pedagógom.

  3.     Činnosť všetkých aktivít nášho CVČ bude od 3.5.2021 prebiehať prezenčne. Telovýchovné aktivity budú prebiehať iba v exteriérových častiach za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

  Naďalej platí, že zákonný zástupca každého žiaka musí zaslať cez Edupage, (prípadne doniesť osobne) pred nástupom do školy (najneskôr v pondelok ráno) Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie bude k dispozícii v EduPage od 1.5.2021. K prezenčnému vyučovaniu žiaka nie je potrebný test rodiča a žiaka. Pre bližšie informácie, či usmernenia ohľadom predmetných vyhlásení sa skontaktujte s triednym učiteľom.

  Každá cudzia osoba (okrem zamestnancov školy a žiakov našej školy) je v prípade vstupu do vnútorných priestorov školy povinná vyplniť Vyhlásenie návštevníka školy. 

                                                                                                                                                                                                                                          D. Budincová

                                          

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  nové rozdelenie okresov podľa Covid automatu platné od 26.4. 2021 náš okres zaradilo do  II. stupňa varovania, preto môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie žiaci všetkých ročníkov. Pravidlá vstupu do školy sú znázornené na stránke školy, v infografike, pod textom.

   Adaptačné obdobie: Žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať v týždni od 26.4.-30.4. 2021 päť vyučovacích hodín podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený v piatok. V rozvrhu budú mať žiaci aj triednické aktivity s triednym učiteľom.

  Ostatní žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu, schváleného na začiatku školského roka.

  Naďalej platí, že zákonný zástupca každého žiaka musí zaslať cez Edupage, (prípadne doniesť osobne) pred nástupom do školy (najneskôr v pondelok ráno) Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pre bližšie informácie, či usmernenia ohľadom predmetných vyhlásení sa skontaktujte s triednym učiteľom. Negatívny test jedného z rodičov musí byť k dispozícii kedykoľvek k nahliadnutiu, ale do školy ho nemusíte posielať.

                                                                                                                                                                                                                                   D. Budincová

                                 
                                     


  Vyučovanie pre žiakov ZŠ od 19.4.2021

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov školy, že v zmysle aktuálneho  rozhodnutia ministra školstva sa od 19. apríla 2021 obnovuje prevádzka v základnej škole v zmysle platných predpisov nasledovne: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/ 

  • na I. stupni prezenčnou formou pre všetkých žiakov 1. stupňa,
  • na II. stupni dištančnou formou pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka,
  • na II. stupni prezenčnou formou pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka, len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  • na II. stupni prezenčnou formou pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Pred nástupom žiaka na prezenčné vyučovanie je nevyhnutné preukázať sa:

  1.     žiak 1. stupňa ZŠ - čestným prehlásením zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid19 (minimálne jedného z rodičov),

  2.     žiak 2. stupňa ZŠ - čestným prehlásením zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid19 (žiaka 2. stupňa a minimálne jedného z rodičov).

    Čestné vyhlásenie máte k dispozícii v EduPage od 17.4.2021

   VSTUP DO ŠKOLY

  1.     Vstup do školy má len žiak, ktorého zákonný zástupca odovzdal elektronicky tlačivo o bezinfekčnosti (je dostupné v EduPage od 17.4.2021) a jeden zákonný zástupca sa na vyzvanie preukáže negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní Covid -19 nie starším ako 3 mesiace, resp ak platí ďalšia výnimka.

  2.     Ak nevyužijete možnosť odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage, musí dieťa oba doklady priniesť v papierovej podobe a preukázať sa nimi pred vstupom do budovy školy. (Tlačivo o bezinfekčnosti si stiahnite a vytlačte zo stránka MŠVVaŠ, alebo požiadajte triedneho učiteľa o zaslanie tlačiva e-mailom). Zákonní zástupcovia bez možnosti tlače majú možnosť vyplniť tlačivo pred budovou školy a preukázať sa negatívnym testom osobne.

  3.     V prípade, že sa zákonný zástupca nepreukáže predmetnými dokladmi, dieťa nebude mať umožnený vstup do triedy a škola bude kontaktovať rodiča, aby si dieťa prišiel prevziať.

  4.     Zákonní zástupcovia, ktorých deti do školy nenastúpia, sú povinní ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní, avšak najviac na 5 dní. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  5.     V prípade neprítomnosti žiaka na prezenčnom vyučovaní viac ako 15 vyučovacích dní a nezabezpečí kontaktu rodiča so školou podľa bodu 4, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

  6.     Po obnovení prezenčného vyučovania žiakov nemá zákonný zástupca nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojho dieťaťa ak:

  1.     im bola nariadená karanténa/izolácia, 

  2.     ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno so súhlasom zriaďovateľa,

  3.     ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

  Je v najlepšom záujme nás všetkých, no hlavne dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ školy zabezpečí prezenčnú formu výučby, zúčastňoval žiak tejto výučby v čo najväčšom rozsahu.

  STRAVOVANIE

  Stravovanie žiakov v čase prezenčného vyučovania bude zabezpečené v školskej jedálni za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Na stravu budú prihlásené všetky deti, ktoré majú nastúpiť na prezenčné vyučovanie. Ak zákonní zástupcovia nemajú záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, prosíme rodičov, aby tento nezáujem o stravovanie nahlásili najneskôr v pondelok ráno 19.4.2021 telefonicky na č. 5380301, priamo do školskej jedálni.

   KARANTÉNA V RODINE, POZITÍVNY TEST ČLENA RODINY

  Zákonný zástupca je povinný bezodkladne skutočnosti karantény v rodine nahlásiť škole – tr. učiteľovi alebo riaditeľke školy na t.č. 5380228, prípadne správou cez EduPage. 

  PODOZRENIE NA OCHORENIE

  Žiadame rodičov, aby deti neposielali do školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ani vtedy, ak boli v kontakte s osobou s podozrením na ochorenie Covid-19.

  Pri vstupe do budovy školy každé ráno prebieha ranný filter /meranie teploty, dezinfekcia/. Pri zaznamenaní zvýšenej teploty, kašľaní, kýchaní, smrkaní... alebo podozrení na respiračné ochorenie bude rodič ihneď kontaktovaný a žiak bude izolovaný od ostatných osôb. 

  Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, že ste zodpovední.                                                 PaedDr. Dagmar Budincová, riaditeľka školy                

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie od 12.4.2021 v našej základnej škole:

  - prezenčne pre  žiakov prvého stupňa (podľa rozvrhu hodín platného od 12.4.2021),

  - prezenčne pre žiakov druhého stupňa - pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac 5 žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Pre žiakov druhého stupňa ZŠ bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou (podľa doterajšieho rozvrhu hodín).

  ŠKD bude v prevádzke od 6:20 do 16:00 hod.

  Pri nástupe na prezenčné vzdelávanie žiaka je potrebné odovzdať:
  • Vyhlásenie rodičov žiakov 1. stupňa, zverejnené v EduPage.
  • Vyhlásenie rodičov žiakov 2. stupňa, ktorí sa vzdelávajú v skupine 5+1, zverejnené v EduPage.
  Na vyzvanie povereného pedagogického zamestnanca školy je rodič žiaka 1. stupňa a žiak 2. stupňa, ktorý sa vzdeláva prezenčne, povinný predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste, ktoré nie je staršie ako 7 dní.
  Odporúčame rodičom, aby sa dali otestovať obidvaja rodičia z dôvodu ochrany detí a vyučujúcich.
  Prosíme vás, aby ste si pravidelne sledovali EduPage a stránku školy vzhľadom k neustále sa meniacim nariadeniam, ako aj k aktuálnemu epidemiologickému stavu. Ďakujeme za pochopenie.
                                                                                                                                                PaedDr. Dagmar Budincová, riaditeľka školy

   
   

                                          

 • Najnovšie

  NOVINKY

   • Vzájomne sa učíme o zodpovednosti
   • 13. 5. 2021
   • Aj po obnovení prezenčnej výučby nezabudáme na realizáciu rôznych netradičných aktivít, ktoré vychádzajú z cieľov projektu Vzájomne k zodpovednosti (podporený grantom Nadácie Ornage) a majú žiakov viesť k zodpovednému správaniu sa v online priestore. V minulom týždni (3. 5. - 7. 5. 2021) sa nám tak podarilo zorganizovať hneď niekoľko workshopov, ktorých ambíciou bolo prostredníctvom moderných zážitkových metód zasiať do žiakov vedomosti o rizikách, hrozbách či nástrahách internetu.

   • Vzájomne sa učíme o zodpovednosti: Čítať viac
   • Naši strelci opäť ukázali svoje kvality
   • 13. 5. 2021
   • V dňoch 8. a 9. mája 2021 Mestský športový klub Martin usporiadal Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní. V nedeľu sa strieľali puškové disciplíny, ktorých sa účastnili aj Tereza Pálenkášová (VIII. A) a Erich Šimo (IX. A), žiaci našej školy. Tereza si viedla veľmi dobre, aj keď skončila v súťaži jednotlivcov na nepopulárnom 4. mieste, avšak v súťaži družstiev ako členka Športového strediska mládeže Kriváň spolu s Emou Fungáčovou a Ninou Václavíkovou zvíťazili. V tej istej súťaži Erich Šimo ako člen tímu "Výber kraja Banská Bystrica" obsadil 3. miesto. V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 10. mieste.

   • Naši strelci opäť ukázali svoje kvality: Čítať viac
   • Súboj v umeleckom prednese spoznal svojich víťazov
   • 2. 5. 2021
   • V utorok (27. 4. 2021) predpoludním sa žiaci prvého stupňa zapojili do školského kola súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín a svojou krásnou interpretáciou poézie a prózy potešili detských divákov i porotu. V I. kategórii si 3. miesto v prednese poézie vybojovali Tobias Gajdoš (IV. A) a Martin Maliniak (II. A), 2. miesto Jarmila Hanesová (II. A) a Gabriela Virguľová (III. A) a 1. miesto Diana Gáborová (III. A). V prednese prózy opäť zvíťazil Peter Murín (IV. A) a 2. miesto si vybojovala Nikola Farbiaková (IV. A). Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.

   • Súboj v umeleckom prednese spoznal svojich víťazov: Čítať viac
   • Tvoj hlas sa počíta!
   • 21. 4. 2021
   • Súťaž Základka Drdoška má TALENT sa preklenula do svojho záverečného šprintu a jej 5. (CRAZY) kolo nám už túto nedeľu (25. 4. 2021 o 17:00 hod.) odhalilo ďalšie kreatívne vystúpenia našich semifinalistov, ktorí sa na základe bodovania poroty prebojovali do užšieho výberu.

    O ďalšom postupe však už môže rozhodnúť aj TVOJ HLAS! Nezabudni si preto pozrieť reprízu živého prenosu a zahlasuj za svojho favorita. Každý hlas ho totiž môže posunúť k vytúženému víťazstvu.

   • Tvoj hlas sa počíta!: Čítať viac
   • Blahoželáme úspešnej olympioničke
   • 24. 3. 2021
   • Dňa 9. 2. 2021 sa konalo v Banskej Bystrici online krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa žiačka našej školy, Michaela Svitaňová (VII. A), umiestnila na prvom mieste a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2021 v Bratislave, opäť online. Michaela Svitaňová po absolvovaní tohto kola skončila na šiestom mieste. Michaele Svitaňovej sa chceme v mene celej našej školy poďakovať za jej úspešnú prezentáciu školy v tomto školskom roku a dúfame, že sa naplnia slová, ktorými oznámila svoj výsledok: „Som na šiestom mieste, ale budúci rok budem lepšia.“ Miška, gratulujeme Ti k úžasnému výkonu, ktorý si podala a tešíme sa spolu s Tebou.

   • Blahoželáme úspešnej olympioničke: Čítať viac
   • Semifinalistov sme už spoznali!
   • 11. 3. 2021
   • Súťaž Základka Drdoška má TALENT sa nezadržateľne blíži k svojmu finále a jej 4. kolo nám už túto nedeľu (14. 3. 2021 o 17:00 hod.) odhalilo postupujúcich semifinalistov, ktorí sa na základe bodovania poroty prebojovali do užšieho výberu.

    Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a tým, ktorí mali menej šťastia, želáme predovšetkým elán, zápal a radosť pri zveľaďovaní svojho talentu. Boli ste skvelí!

   • Semifinalistov sme už spoznali!: Čítať viac
   • ČITATEĽSKÁ VÝZVA 2021
   • 5. 3. 2021
   • Pri príležitosti mesiaca kníh si pre Vás žiaci žiackej rady a členovia redakčnej rady školského časopisu Vígľašský školák opäť pripravili súťaž. Stačí, ak do 9. apríla 2021 prečítaš 10 kníh podľa zadanej témy v zozname a ich názvy spolu s menom prinesieš pánovi učiteľovi Dindešovi. Žrebovanie víťazov sa uskutoční 30. apríla 2021.

   • ČITATEĽSKÁ VÝZVA 2021: Čítať viac
   • Kto zachráni svet?
   • 17. 2. 2021
   • Združenie Slatinka obnovilo v roku 2020 po dvadsiatich rokoch cyklus verejných diskusií o aktuálnych problémoch životného prostredia v meste Zvolen - ZVOLEN NAHLAS. Tak ako v rokoch 2000 – 2001, aj teraz sú stretnutia organizované v spolupráci s Mestom Zvolen a odborníkmi.

    Ambíciou organizátorov je vytvoriť priestor pre kultivovanú odbornú diskusiu, v rámci ktorej budú pozvaní experti a dôležití zainteresovaní ,,hráči" diskutovať o aktuálnych problémoch aj návrhoch na ich riešenia, budú hľadať zásadné argumenty a hodnotiť rôzne prístupy k rozhodovaniu.

   • Kto zachráni svet?: Čítať viac
   • Vzájomne k zodpovednosti s Miroslavom Drobným
   • 12. 2. 2021
   • Bezpečnosť žiakov na internete v súčasnosti (najmä v čase online/dištančného vzdelávania) nadobúda úplne nový rozmer. Čas, ktorý v online priestore spoločne trávime, sa aj vďaka aktuálnej situácii znásobuje, a preto si myslíme, že je dôležité hovoriť aj o témach, ktoré vyplývajú zo zásad zodpovedného správania sa na internete.

   • Vzájomne k zodpovednosti s Miroslavom Drobným: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 3137960
  • Kontakty

   • Základná škola Jána Drdoša
   • riaditel@zsviglas.sk
   • Riaditeľka školy: 045/5380228 Školská jedáleň : 045/5380301
   • Vígľaš č. 436 PSČ: 962 02
   • No-one, s.r.o. IČO: 47 519 029 Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava Telefón: +421 905 701050 E-mail: gdpr@no-one.sk
   • Všeobecné právne podmienky Prístupom na webovú stránku zsviglas.edupage.org a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku! Všeobecné informácie Správca stránky vyvinul maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy zsviglas.edupage.org, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu správca ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy. Správca nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke zsviglas.edupage.org patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. Správca nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. Správca nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera. Správca nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. Autorské práva Na webovej stránke zsviglas.edupage.org, akýkoľvek uvedený obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu. Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky zsviglas.edupage.org a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií zsviglas.edupage.org a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Správca bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie. Ochrana osobných údajov Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.
  • Prihlásenie